« ما را در اینستاگرام دنبال کنید »
« به کانال تلگرام ما بپیوندید »

« آفات و بیماریهای گردو »1-بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandui

علائم بیماری بصورت ظهور کپک سفید در اشکال هندسی در قسمت زیر برگها است که این شکلها بطور نا منظم بزرگ شده و به هم متصل می شوند.این بیماری بوسیله دوبار سمپاشی با قارچکش سیتمیک با ویستین پــودر و تابل 50 0/0(به نسبت 3 در هزار ) کنترل می شود.زمان سمپاشی در خرداد ماه بوده و به فاصله 15 روز باید تکرار شود.
2 -باکتریوز(بلایت گردو)xanthomonas campestri f.sp juyeanelis

باکتریوز یکی از دشمنان اصلی و از بیمارهای بسیار خطرناکی است که می تواند حتی تا 80 0/0از محصول را نابود سازد.باکتریوزدر اغلب مناطق گردو خیز فراوان است و هیچ یک از ارقام گردو های موجود تا کنون در مقابل این بیماری مقاوم یا متحمل نبوده اند. اولین اثر باکتریوز روی میوه ،ظاهر شدن لکه های کوچک منظمی است که در آغاز شفاف اند وبه رنگ تیره در می آیند و در انتها ی میوه به قطر 2 تا3 سانتی متر می رسند .آلودگی اولیه با پیشرفت سریع از پوست میوه عبور می کند و پوست خشک را سیاه و مغز گردو را به شکل خمیر ی نرم در می آورد. وسبب ریزش آن می شود .در روی شاخه ها باکتریوز ابتدا به رنگ سبز تیره شفاف روی شاخه های سالم ظاهر می شود و به موازات رشد و نمو شاخه ،به سرعت به پیشروی ادامه می دهدتا جایی که مرکز زخم آن می شکافد و شا نکر ظهور میکند . در روی برگها لکه های قهوه ای و سیاه رنگی به قطر چند میلی متر با حاشیه زرد مایل به سبز بوجود می آید.گلچه های شاتو نهای آلوده تخریب شده و از بین می روند. به دلیل اینکه وجود آب برای ایجاد آلودگی ضروری است بارندگی،مه،شبنم وآبیاری بارانی موجب انتشار این بیماری می شوند.این باکتری در صورت وجود آب آزاد از طریق روزنه ها ،زخم ها ،خراش هاو محل نیش حشرات وارد درخت میزبان می شود. باکتری عامل بیماری در جوانه های در حال خواب زمستانگذرانی می کند.به همین دلیل مبارزه با آن مشکل است. با وجود این محلول پاشی به موقع بوسیله محلول بردو و ترکیبات مس آن را کنترل می کند.سمپاشی اول هنگامی صورت می گیرد ، که اولین گلهای ماده باز شده باشند .بسته به شرایط آب و هوایی سمپاشی دو نوبت دیگر به فواصل 7روز باید تکرار شود . استــــــفاده از مس متا لیک به میزان 5/4کیلو گرم در هکتار بطور موثری این بیماری را کنترول کرده است .
3-بیماری آنتراکنوز Jnomonia leptostyea

عامل بیماری قارچی است که در بهار بسیار سرد و مرطوب ،یا در اواخر تابستان وقتی که دمای هوا پایین می افتد و رطوبت بالا می رود بیشتر ظاهر می شود. برگ درخت گردو حساسترین اندام آن است و اغــــلب زودتر از ســــــــایر اندام ها ی درخت به این قا رچ آلوده می شو د .اولین علائم ظاهری روی برگ ،لکه های نامنظم خاکستری تا قهوه ای رنگ با حاشیه قهوه ای سوخته و ابعاد نسبتا بزرگی است که روی برگ درخت گردو ظاهر و سبب ریزش برگها ی زرد قبل از خزان می شود. علامت ظهور و خسارت این قارچ روی شاخه ها ، لکه های دراز تر و فرو رفته تری است در هنگام طغیان و شدت آلودگی ،لکه های گردو ،قهوهای و سیاه رنگی فقط روی پوست سبز گردو ظاهر می شوند که اندازه میوه را کوچک و مغز گردو را نارس نگه می دارد . مبارزه برای جلوگیری از گسترش بیماری برگهای ریخته شده باید جمع آوری و سوزانده شوند .برای مبارزه با این قارچ سمپاشی بازینب یا کا پتان (001/0) هنگام ظهور برگها ضروری است و بعد از سمپاشی دوم وسوم نیز با فواصل دو هفته یکبار باید صورت گیرد .
4-خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردوCytospona jcagtandis

علائم بیماری به صورت نواحی متورم یا فرو رفته در اندازه های مختلف است که در روی پوست ،شاخه ها و پوست و تنه ظاهر می شود.برای مبارزه با این بیماری بعد از جدا کردن بافت آلوده ،خمیر 50درصد قارچکش اکــــسی کلرید مس را تهیه و و به محل می مالند محلول پاشی شاخ و برگ با اکس کلر ید مس (2 در هزار ) نیز موثر است.
5-شانکر عمیق پوست گردوErwinia rubrifaciens

شکافهای طولی بزرگ در روی پوست تنه و شاخه ها از علائم خارجی بیماری شانکر است .از محل این شکافها مخلوطی از شیره گیاهی و باکتری عامل بیماری خارج می شود . ترشحات باکتری به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره در می آید و بعد از خشک شدن به نظر می رسد که از محل شکافها خون خارج شده است .باکتری عامل بیماری بجز زمستان در تمام طول سال می تواند گردو را آلوده کند .مبارزه شیمیایی نمی تواند این بیماری را کنترل کند لذا باید روش های پیشگیری رعایت شود . به دلیل اینکه بیماری شانکر با کاهش رشد همراه است لذا نگه داشتن درخت در شرایط خوب با استفاده از تدابیر زراعی ضروری است. با استفاده از تا نسیو متر باید زمان و مقدار مناسب آبیاری تعیین گردد. بعلاوه باید از زخمی شدن شاخه ها در هنگام برداشت نیز جلوگیری شود .
6-پوسیدگی ریشه وطوقه ناشی فیتو فتورا

تعدادی از گونه های phytophthora spp موجب پوسیدگی ریشه ،پوسیدگی طوقه یا هر دو می شوند.علائم عمومی بیماری بصورت برگهای کوچک زرد ،خزان زود هنگام کاهــش عملکرد ،خشکیدگی سر شاخه ها و بالاخره از بین رفتن و مرگ درخت است.علائم بیــــــماری بسته به گونه فیتوفترا ،درجه حرارت ،رطوبت خاک و مقاومت نسبی پایه به تدریج در برخی سالها ظاهر می شود پوسیدگی طوقه ابتدا به صورت لکه های متعدد در اطراف طوقه ظاهر شده که در مراحل بعد این لکه ها به هم پیوسته تنه درخت را احاطه کرده وموجب مرگ آن می شود .پوسیدگی ریشه ابتدا در نتیجه آلودگی ریشه های بزرگ و کوچک شروع می شود ودر مراحل بعد ی سیستم داخلی ریشه تخریب می گردد .حتی در صورت استفاده از سموم گازی نیز ریشه کن کردن فیتوفترا از خاک غیر ممکن است . بنابراین تدابیر پیشگیری کنند، مثل زهکشی مناسب جلوگیری از آلودگی هنگام عملیات زراعی ،محافظت محل پیوند و قرار دادن آن در بالاتر از سطح خاک و استفاده ازپایه های بسیار مقاوم برای مبارزه با پوسیدگی ریشه وطوقه باید در نظر گرفته شود.
7 - پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی از قارچ آرمیلاریا

این بیماری به نام های دیگری مثل بیماری قارچ ریشه بلوط، پوسیدگی ریشه قارچ خوراکی و قارچ عسلی نیز نامیده می شود وعامــل آن قارچ armillaria mellea است. علائم بیماری شبیه پوسیدگی ناشی از فیتوفترا است و به همین دلیل تشخیص آن مشکل می باشد .مطمئن ترین روش تشخیص این بیماری وجود رشته های می سیلیوم قارچ است که به بند کفش شباهت دارد . می سلیوم های قارچ که سطح خارجی آنها قهوه ای مایل به سیاه و داخل آن سفید رنگ است به سطح خارجی پوست ریشه می چسبد. روش های پیشگیری شامل استفاده ازسموم گازی در خاک با سموم بی سولفید کربن یا میتل برو ماید ، عدم استفاده از خاک آلوده برای کاشت و مهمتر از همه استفاده از پایه های مقاوم است .
8-پو سیدگی زغالی گردو Macrophomina phaseoli

پوسیدگی زغالی گردو یکی از بیماریهای قارچی گردو می باشد،این بیماری در زمینهای سنگلاخی و خشک که با کمبودخاک زراعی مواجه هستند،اتفاق می افتد بویژه زمانی که گردو در برابر تنش آبی قرار گیرد،شدید تر است.علائم بیماری زغالی شبیه پوسیدگی فیتوفترایی می باشد با این تفاوت که پوسیدگی فیتوفترایی در مناطقی که رطوبت خاک بالا می باشد ،رخ می دهد.در زمینهای شنزار و سنگلاخی که کمبود خاک زراعی دارند بهتر است از کود دامی پوسیده همراه باخاک زراعی در کاشت نهال استفاده نمود،همچنین آبیاری نهالها باید بطور منظم در ماههای که گیاه با کمبود آب مواجه است ،انجام شود.


« تماس با ایران گردو »

« انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود را با ما درمیان بگذارید تا بتوانیم بهترینها باشیم »
آذربایجان غربی - شهرستان خوی - خیابان کوچری - روبروی اداره مخابرات

044-36333282 / 0912-5600577 / 0914-1631490

info@iran-gerdu.ir